مدارک مورد نیاز خسارت ثالث(مالی)

خواهشمند است در هنگام مراجعه  حضوری به شعب، اصل مدارک ذیل را همراه خود داشته باشید.

بیمه نامه طرفین حادثه
کارت خودرو طرفین حادثه
کارت ملی راننده طرفین حادثه
سند مالکیت خودروی زیاندیده
گواهی نامه رانندگی طرفین حادثه
کروکی یا گزارش مقامات انتظامی و قضایی در صورت لزوم
حضور هر دو وسیله نقلیه مقصر و زیاندیده در موارد بدون کروکی