طرح بخشودگی جرائم موضوع بند " ب " ماده ٢٤ قانون بیمه شخص ثالث

طرح بخشودگی جرائم بیمه شخص ثالث موتور و ماشین آلات اداری